Veenbonken in Reeuwijkse Plassengebied en archeologische vondsten


Het begrip veenbonken en het ontstaan.

Opstelling: Freek Mayenburg

Uit onderzoek in hoogveengebieden is gebleken, dat veenbonken opdrijven/omhoog komen door het ontstaan van methaangasbellen in het veen. In het dieper gelegen (laag)veen in West-Nederland gaat de methaanproductie trager, en het gas lost meer op in water (hetgeen tot de borrelende gasbellen in het veen leidt).
Door lagere luchtdruk, afname van waterdiepte en hogere temperatuur kunnen de methaangasbellen drijfvermogen geven aan het veen, met als resultaat veenbonken. Omgekeerd kunnen de veenbonken weer wegzakken bij hogere luchtdruk, stijging van de waterdiepte en lagere temperatuur. Er is ook een relatie met baggeren. In plas Klein Vogelenzang kwamen door verwijdering van bagger veel veenbonken opdrijven/omhoog komen. Bij de aanwezigheid van een hele dikke baggerlaag met een zwaar gewicht is de kans niet zo groot dat veenbonken zullen ontstaan.


Veenbonk in het Reeuwijkse Plassengebied op de plas Ravensberg. Foto:  4 augustus 2023


Veenbonken en archeologische vondsten

De in Reeuwijk regelmatig boven water verschijnende veenbonken bestaan niet alleen uit bagger en veen; opvallend genoeg bevatten sommige veenbonken nogal wat archeologische bodemvondsten zoals glaswerk, aardewerk en kleipijpen. Zo ook op de plas Ravensberg, waar diverse veenbonken liggen en als een soort van ijsbergen deels boven water uit komen. Door regenval en golfslaginvloed spoelt de bovenlaag van het veen langzaam weg en komen er allerlei bodemvondsten te voorschijn. Recentelijk zijn op die veenbonken diverse vondsten gedaan in de vorm van kleipijpjes en aardewerk.
Hoe komen die voorwerpen in die veenbonken is de vraag? De volgende verklaring is de meest waarschijnlijke.
Hoe verliep de uitvoering van het vervenen? Het vervenen ging via het zgn. legakkersysteem waarbij men het veen met de baggerbeugel tot op een diepte van ca. 2 meter opbaggerde en het veen op een legakker deponeerde.  De legakkers (versmalde percelen van het bestaande grasland) waren omgeven door water waar het veen uit de randen van dat grasland was weggebaggerd. De bovenlaag van het nog onverveende grasland (de bolster) die veraard was en niet bruikbaar om turf van te maken werd afgegraven en gebruikt om een wal te maken op de legakker om op die manier het opgebaggerde veen op zijn plaats te houden. In deze bovenlaag (30-50cm) zat met name het toemaakmateriaal van de stads/compostbemesting die op de graslanden eerder  had plaats gevonden. Als die bovenlaag (tot op de natte veenlaag) was afgegraven kon het vervenen met de baggerbeugel beginnen.

Het Reeuwijkse poldergebied (wat nu de Reeuwijkse Plassen zijn) is tussen de begin 18e en laat 19e eeuw verveend, dus zal er in en voor de periode van het vervenen nog veel stadscompost gebruikt zijn als bemesting van de toenmalige graslanden (toemaakdek). De vele legakkers waar de turf op werd gemaakt waren ook bedoeld ter bescherming om te voorkomen dat ze bij storm weg zouden spoelen zoals in andere verveende gebieden als de Zuidplaspolder westelijk van Zevenhuizen/Moerkapelle  gebeurde. Ondanks die maatregelen in Reeuwijk spoelden in de loop der jaren steeds meer legakkers weg. Dit is goed te zien bij het vergelijken van topografische kaarten van het Reeuwijkse Plassengebied tussen de18e en 20e eeuw. In het bovenste deel van de grondlaag (toemaakdek) van de weggespoelde legakkers  moeten naast het veraarde veen veel stadsvuilfragmenten aanwezig geweest zijn die op de bodem van de plas terecht zijn gekomen. Het veraarde veen met daarin de stadscompost, dat bij storm wegspoelde van de legakkers, vormde een baggerlaag op de onverveende veenlaag in de zich steeds verder vergrotende  plassen. De baggerlaag met daarin schervenmateriaal verplaatste zich soms onder invloed van de wind en stroming.  Dit zal dan ook de reden zijn waarom op de boven water gekomen veenbonken allerlei archeologische voorwerpen (geconcentreerd) tussen de bagger te vinden zijn.


Op zoek naar archeologische vondsten op een veenbonk in Reeuwijk op de plas Ravensberg. September 2023.


Toemaak

In de 17e/18e eeuw was het aantal stuks vee dat op de boerderij gehouden laag. Zo laag dat de boeren onvoldoende mest beschikbaar hadden om alle landerijen regelmatig te kunnen bemesten. Daarom vulden zij het tekort aan met toemaak dat gemaakt werd uit een mengsel van stalmest, huisvuil, stadscompost, zand en uit de sloot gebaggerde modder die op de venige graslanden gestort werd om de kwaliteit van de grond te verbeteren. De graslanden van de voormalige polder Ravensberg hadden ook een toemaakdek en dat wordt bij graafwerkzaamheden soms goed zichtbaar aan de aanwezigheid van scherfmateriaal en pijpenkoppen op de niet weggespoelde voormalige legakkerdelen en overgebleven eilandjes op de plas.


Zoekresultaat. De vondsten van pijpenkoppen, glaswerk (waaronder deel van slingerglas), knikkers en aardewerkfragmenten (Makkum, Siegburg en Westerwald) uit de periode 1630 t/m 1910.


Overzicht van de vondsten

Kleipijp (part verz HB)  Dubbelconisch met klein stukje steel. De pijp groen geglazuurd w.s. is er glazurr gedropen vanaf aardewerk tijdens het bakproces. Hielmerk: door versintering niet goed leesbaar. Gouda. 1650-1675.
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op een veenbonk.


Klein kleipijpje (part verz HB)  Dubbelconisch met complete steel van 10,5 cm. De gietnaad is nog ruw en niet glad gemaakt. Het gaat hier om een speelgoedpijpje. Gemaakt bij een Gouds pijpenmakersbedrijf? Datering: Ca. 1900 of later.
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op een veenbonk.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (part verzHB). Ovoide. Medaillon met Willem IV en zijn dochter prinses Carolina / Medaillon
met Anna van Hannover en haar zoon kroonprins Willem V. Leeuw in de Hollandse tuin met lans en vrijheid hoed /
Twee staande leeuwen met het wapen van Gouda. Tekstlint: T VORSTELIJKE HUYS V. ORANIE. Hielmerk: Komfoor.
Gouda. 1748-1760. Pijpenmaker: Pieter Benjamin Lens.
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op een veenbonk.


Natte vervening in Reeuwijk

Tegel met een vervener met een baggerbeugel. 17e eeuw.
Coll. F. Mayenburg

Prent met de voorstelling van een vervener met de baggerbeugel.  Op de achtergrond legakkers. 17e/18e eeuw.

Tegel met een vervener met een baggerbeugel. 17e eeuw.
Coll. F. Mayenburg

De vervening rond Reeuwijk vond plaats met gebruikmaking van de baggerbeugel. Het veen werd of rechtstreeks op een legakker gelegd of eerst opgebaggerd in een schouw en dan vanuit de schouw op de legakker gebracht.


Kaartfragment van omstreeks 1746, uitgegeven door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Deze kaart van omstreeks 1746 laat zien dat er in het midden van de 18e eeuw volop verveend werd in de toenmalige polders Ravensbergh, Sluipwijck en de meer zuidelijk gelegen voormalige polder Gravenbrouck. Ook de voormalige polders Elfhoeven en Klein Elfhoeven waren reeds in vervening genomen. De vervening van de meer oostelijk gelegen poldergebieden is pas later gestart.


Legakker met gebaggerde turf te drogen. Reeuwijk plas s'Gravekoop.
Foto: 13 juni 2009: Foto: Freek Mayenburg


Overzicht van de vondsten (vervolg)

Pijp (part verz HB)  Krulpijpje niet van klei maar gemaakt van bakeliet in bruine kleur. 1900-1920.
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op een veenbonk.


Kleipijp (part verz HB). Zeldzaam barokpijpje bekend staand als Elisabethpijpje met versiering van
granaatappeltjes, druiventrosjes en druivenblaadjes. 1625-1630. Hielmerk: Roos gecroond. Gouda.
Pijpenmaker: William Baerneits / Willem Flut of plagiaatplegers of  Tijdgenoten Roos gekroond
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op een veenbonk.


Opmerking: Het merk de Gecroonde roos was in het bezit van de eerste uit Engeland afkomstige William Baerneits pijpenmaker te Gouda. Echter er waren
meerdere pijpenmakers in die tijd die het merk plaatsten. Na Williams overlijden in 1625 komt het merk in bezit van zijn weduwe en in 1628 van haar
nieuwe partner Willem Flut. Echter er zijn meerdere tabackpijpmakers die het populaire merk de Gecroonde roos gebruikte zoals Daniel Andriesz en Robert Jaxon.
Na een gerechtelijke uitspraak krijgt Willem Flut zijn gelijk en mogen andere pijpenmaker het merk de Gecroonde roos niet meer gebruiken.


Kleipijp (part verz HB) van het type doorroker. De pijp is flink doorgerookt maar een afbeelding op de ketel ontbreekt. Een transfer ontbreekt 1900-1920. Gouda. 
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op een veenbonk.


Kleipijp (part verz HB) van het parelnaadtype. Aan de ene kant een man met bloemen (of tabak?)  in de  hand. Aan de andere kant een man die een lange Goudse pijp rookt. Onder de man het initiaal VR. 1740-1760. Gouda.
Pijpenmaker:  Jan Boot of Gerrit Verzijl .
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op een veenbonk.


Groot schotelfragment, aardewerk, ringeloorbord, inwendig geglazuurd, decoratie in groen en geel, op standvlak.
Decoratie bestaat uit gestileerde motieven, te midden van ringen, slingers en stippen in slibtechniek. Diameter: 45 cm. Duitsland. 1700-1750.
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op een veenbonk.


.

Als voorbeeld een majolicaschotel van het
Museum Rotterdam. Diameter 29,5 cm


Kleipijp (part verzHB). Ovoide. Hielmerk: Wapen Arkel. Gouda. 1740-1750.
Pijpenmaker:  Jan Cabout
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Ovoide. Hielmerk: roemer? Gouda.
1779-1784. Pijpenmaker:  
 Dirk Goedewaagen

Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Ovoide. Hielmerk: paard springend. Gouda.
1798-1828. Pijpenmaker:  Leendert Welter
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB).  Ovoide. Hielmerk: IAN. Gouda. 1735-1750
Pijpenmaker: Jan Joosten Verbanck
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.


Kleipijp (part verzHB). Ovoide.
Hielmerk: A gekroond.
Gouda. Ca. 1735.

Pijpenmaker: Machiel Brem
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Ovoide.
Hielmerk: 9. Gouda. Ca. 1735.

Pijpenmaker:  Klaas Jansz Verbij
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Ovoide. Hielmerk: Wapen Leiden. Gouda. 1750-1790.
Pijpenmaker: Paulus de Vriend

Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Dubbelconisch Hielmerk:  Halve Lelie en halve roos gekroond. Leiden. 1635-1650.
Pijpenmaker: onbekend. 
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.


Kleipijp (part verzHB). Dubbelconisch.
Hielmerk: IW.
1628-1650.

Pijpenmaker:  Joost Witsius
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Ovoide..
Hielmerk: Wijnton gekroond.

1777-1825.
Pijpenmaker:  Thomas Hagen

Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Trechter vroeg model.
Hielmerk: AI gekroond.
Ca. 1770.

Pijpenmaker:  Adriaen Jansz. van der Aerde
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.


Kleipijp (part verzBK). Dubbelconisch.
Hielmerk: HD. Gouda.
1660-1690.

Pijpenmaker: onbekend
Vindplaats: Gouda binnenstad.

Fragment grote presentatiepijp ( part verz) met als hielmerk HD
in monogram. 
Gouda. 1660-1690.
Pijpenmaker: onbekend. 
Vindplaats: Amsterdam/omgeving

Kleipijp (part verzHB). Dubbelconisch.
Hielmerk: HD. Gouda.
1660-1690.

Pijpenmaker: onbekend
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.


Kleipijp (part verzHB). Ovoide.
Hielmerk: Turfmand gekroond.
Gouda. 1740-1760.

Pijpenmaker: Jan Houtam
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Dubbelconisch.
1e generatie.
Hielmerk: Roos 6 stippen.
West-Nederland.
1605-1625.

Pijpenmaker: onbekend.
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Kelkkom.
Hielmerk: PWK.
Gouda. 1720-1740.

Pijpenmaker: Pieter Willemsz. van der Karre
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Kromkop.
Hielmerk: Melkmeid.
Gouda. 1870-1900.

Pijpenmaker: Firma Jan Prince & Cie
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.


Kleipijp (part verzHB). Trechter.
Hielmerk: Zon.
Gouda. Ca. 1712 - 1730.
Pijpenmaker:  Jan Rase Weldrager

Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Ovoid. Hielmerk: Kievit
Gouda. 1730-1740.
Pijpenmaker:Adriaan Lunenburg 

Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Ovoide.
Hielmerk: Bot (platvis).
Gouda. 1740 - 1770. Pijpenmaker: Gerrit Verschut.

Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Ovoide.
Hielmerk: 96 gekroond.
Gouda. 1838-1874             Pijpenmaker:  Johannes Marinus van der Want Pzn of Firma gebroeders van der Want

Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Kleipijp (part verzHB). Ovoide.
Hielmerk: 82 gekroond.
Gouda. 1743-1791.
pijpenmaker:  Willem Schippers

Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.


Kleipijp (part verz HB). Zijmerk AVH en vis. Aarlanderveen. 1786-1808.
Pijpenmaker:  Pieter van Rijk
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.

Grote scherf met het gezicht van een grote baardmankruik van grésaardewerk. Duitsland.
2e helft 17e/begin 18e eeuw.
Vindplaats: Reeuwijk plas Ravensberg op veenbonk.